n de raadsvergadering van 22 juni werd het bestemmingsplan windmolens Haringvlietdam behandeld. In de aanloop naar het debat werd op initiatief van de VVD een motie voorbereid, die uiteindelijk door bijna alle partijen werd onderschreven. Marco Mentink  kreeg  een compliment van de inspreker de heer  Henk Leegwater van de klankbordgroep  voor de wijze waarop hij heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Het ging hierbij vooral om een andere meetmethodiek om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De fractievoorzitter Henk de Jong hield tijdens de raad het volgende betoog.

“De VVD is tegen windmolens op het land. De ontwikkeling van deze twee windmolens dateert van 2012 en moet worden gezien als een onderhandelingsresultaat.  De voormalige gemeente Hellevoetsluis was door de provincie aangeslagen om een vermogen van 12 Megawatt op te stellen. Aanvankelijk waren ze langs de N57 gepland, maar na een traject van strakke onderhandelingen zijn ze naar de Haringvlietdam verschoven.

Er is veel participatie geweest op dit onderwerp in allerlei stadia. Het moet gezegd worden dat dit niet altijd vlekkeloos is gegaan.  Soms ontvingen mensen geen uitnodigingsbrief. Wat echter belangrijker is dat alle opvattingen, meningen en bijdragen wel op tafel zijn gekomen en meegewogen zijn bij de uiteindelijke vormgeving van het plan. 

In 2021 kwam Raad van State met de uitspraak dat de bestaande normen voor overlast niet meer gehanteerd mochten worden. Technisch was er een geitenpaadje, omdat deze uitspraak ging over windparken met 3 of meer molens. Hier ging het om 2 molens. Dus de oude normen zouden nog steeds toegepast kunnen worden. De toenmalige raad van Hellevoetsluis vond dat niet aanvaardbaar voor de burger. Het gevolg daarvan was dat gewacht zou moeten worden op nieuwe landelijke normen, of dat zelf normen ontwikkeld zouden moeten worden. Dit laatste is gebeurd.

In het voorliggende plan zijn de geluidsnormen verlaagd naar 45 dB (Lden). Op basis van inspraakreacties is er ook een norm voor de nacht toegevoegd de Lnight 39 dB, er is een systeem van signalering en detectie van vogels doorgevoerd, er is een Vercammencurve toegevoegd ( een norm voor ultrasonoor geluid) en er zijn afspraken gemaakt over een bronmeting na 6 maanden. Groot bezwaar tegen de LDen norm is dat het gaat over een gemiddelde geluidsbelasting over de gehele dag en wij weten allemaal dat als water gemiddeld 10 centimeter diep is je toch echt kunt verdrinken.

Uiteindelijk is nu de vraag bij de beoordeling van het plan: Zijn de belangen van de burger voldoende beschermd? De ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie ter beperking van klimaatverandering vragen in het algemeen belang om veranderingen, maar staat dit in een redelijke verhouding tot de inbreuk op de rechten van of overlast voor de burger.

In de nota van toelichting waarin wordt gesproken over de geluidsbelasting op woningen wordt aangegeven dat de voorgestelde maximale norm voor geluid (Lden) niet gehaald hoeft te worden en dat dit afhankelijk is van de molenkeuze door de ondernemer.

Wij zijn van mening dat deze ruimte en keuzemogelijkheid niet bij de ondernemer zou moeten liggen ter beperking van overlast.

Bovendien is de meetmethodiek uit het plan Lden een gemiddelde. Je zou naar het voorbeeld van de gemeente Utrecht moeten meten op momentaan geluid. Het geluid dat een windmolen maakt onder alle omstandigheden. Op basis van deze uitgangspunten is een motie geschreven, waarbij het college het volgende is verzocht.

1. Om met de eigenaar in gesprek te gaan om bij de aanbesteding die windmolens te selecteren met de laagste geluidsproductie. Dit ter controle van het bevoegde gezag.

2. Via een voorschrift in het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning een extra borging op te nemen voor de in het plan genoemde woningen aan de Duinzoom, dat de geselecteerde windmolens naar behoren werken en een norm voor equivalent geluidsniveau wordt opgenomen over 10 minuten (LAeq10min) waar ten alle tijden aan voldaan moet worden. Indien het onder 1 en 2 genoemde tot een positief resultaat leidt ook de planregels onder 3 aan te passen.

3. De planregels uit het bestemmingsplan daartoe aan te passen, waarbij de maximale norm wordt neergelegd voor de dagperiode op 42dB(A) LAeq10min en voor de nacht op 39dB(A) LAeq10min en dit ook voor de toetspunten (woningen) te benoemen.

4. Als de windmolens niet op elk moment voldoen aan de norm LAeq10min er direct handhavend kan worden opgetreden door het bevoegd gezag, en niet pas na een jaar.

De VVD is van mening dat met deze motie met daarin een aanscherping van de normen en de handhaving op een evenwichtige wijze het algemeen belang is afgewogen tegen het individuele belang van de direct omwonenden”

Het bestemmingsplan en de motie werden met een overgrote meerderheid van stemmen vastgesteld.