Gorsel-Arie-1-768x384

Arie van Gorsel: Richtinggevend besluit bestuurlijke toekomst Brielle

Datum

Voorzitter,

Vanavond nemen wij in deze vergadering een richtinggevend besluit over de bestuurlijke toekomst van Brielle. Reeds lange tijd speelt dit onderwerp een rol van betekenis in deze raad, gemeente en regio.
De bestuurskrachtmeting in 2013 gaf al aan dat de bestuurskracht van de regiogemeenten op Voorne onder gewijzigde omstandigheden niet toekomstbestendig zouden zijn.
Op deze verwachting is de gedachte en voorbereiding van een structurele niet vrijblijvende samenwerking van de gemeenten op Voorne geïnitieerd. In de periode 2017 – 2018 werd veel tijd en energie gestoken om een ambtelijke fusie te realiseren. Helaas heeft dit plan in het zicht van de finish de eindstreep niet gehaald.
Na een korte tijd van reflectie, “cooling down” en “wonden likken” werd de noodzaak om tot een samenwerking te komen nog steeds als urgent te benoemen. Dit heeft uitgemond in een verkenning en verdieping van de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van Brielle, waarvan de rapportage met bijbehorend besluitvorming en opdracht aan het College voorligt.
Voor de VVD geeft het proces aanleiding tot de volgende opmerkingen:

 • Allereerst de complimenten aan alle betrokkenen bij het tot stand komen van het rapport;
 • Ook de raad en speciaal de projectgroep verdient een compliment voor de wijze waar in dit proces dwars door alle partijen en kleuren is samengewerkt;
 • Elke inwoner van onze gemeente heeft op diverse manieren in het participatietraject de mogelijkheid tot inbreng gekregen;
 • Het rapport biedt een uitstekende basis om het vervolgtraject in te gaan.

De VVD hecht er waarde aan het volgende mee te geven voor het vervolgtraject:

 • Bij een bestuurlijke fusie kun je al snel bij de start terecht komen in het stellen van voorwaarden, maar steek vooral energie in de opgehaalde kernwaarden en aanbevelingen. Vooraf voorwaarden stellen leidt ons inziens tot mislukkingen;
 • Alle drie de gemeenten in dit proces kennen sterke en minder sterke punten. Belangrijk is om die tot “een samen sterker” om te buigen in een nieuwe gemeente;
 • Wij hechten er aan dat het vervolgtraject op basis van gelijkwaardigheid plaats gaat vinden. Dit is wel een voorwaarde voor succes;
 • Een due-diligence onderzoek bij alle drie gemeenten door niet zijnde een huisaccountant geven wij zoals het rapport ook vermeld als een zeer dringende suggestie mee voor het traject voorafgaand aan een volgende stap in het proces. Dit onderzoek biedt dan ook de gevraagde transparantie over de financiële situatie van de drie gemeenten. Wij vragen ons wel af of niet het College, maar de gemeenteraden opdrachtgever moeten zijn voor zo’n onderzoek;
 • Enige zorg over de bestuurs- en organisatiecultuur. Wij staan voor een open, transparante en veilige bestuurs- en organisatiecultuur;
 • Zoals het proces tot heden gegaan is vraagt een gelijke benadering voor het vervolg. Een door de raad geaccordeerd projectplan dat door de raad aan de hand van ijkpunten en rapportages gevolgd kan worden. Tevens spreken wij de voorkeur uit op enig moment een onafhankelijk projectleider met enig mandaat aan te stellen;
 • Ook de inwoners en betrokken organisaties, al hebben zij tot op heden alle mogelijkheden tot inbreng gehad, moeten we bovenal niet vergeten mee te nemen in het vervolgtraject, want daar doen we het toch voor.

Tot slot voorzitter,
Het rapport als uitgangspunt en onderbouwing biedt de VVD-fractie voldoende waarborg om de gevraagde besluiten in het raadsvoorstel een ja te geven en gaat er vanuit dat bij het vervolg dezelfde zorgvuldigheid betracht wordt naar alle belanghebbenden als tot op heden.
Dank u wel.

Namens de fractie van de VVD Brielle,

Arie van Gorsel

meer
nieuws