haven-hellevoetsluis-maritieme-historie-voorne-putten

De haven van Voorne aan Zee is in zicht

Datum

Spreektekst VVD tijdens begrotingsbehandeling op 4 november 2021

Voorzitter,
Het is een bijzonder jaar met een wereldwijde pandemie, maar ook met 400 jaar haven van Hellevoetsluis. Aan Hellevoetsluis is ook een van de bekendste zeehelden verbonden: Michiel de Ruyter. Michiel de Ruyter had altijd een rotsvast geloof in De Toekomst. De VVD heeft ook een rotsvast geloof in een goede toekomst voor de gemeente Voorne aan Zee. De Toekomstvisie die we nog gaan vaststellen is ambitieus en uitdagend.

Voorzitter,
Dit is de laatste begroting die wij als Hellevoetse raad nog zelfstandig vaststellen. Daarom is het des te mooier dat die laatste meerjarenbegroting voor alle jaren van 2022 t/m 2025 ook sluitend is. De VVD fractie wil het college daar allereerst mee complimenteren. Dat zag er tenslotte een paar jaar geleden heel veel minder positief uit toen we de nodige financiële averij op liepen. Nu zullen we dus als fusiepartner op 1 januari 2023 financieel fit aan de start verschijnen van onze nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Dat in tegenstelling tot hetgeen onze andere 2 partners de afgelopen periode hadden ingeschat. Het college is financieel in control, maar als we toch om welke reden dan ook zouden moeten bezuinigen mag ook het sociaal domein hierbij niet worden ontzien.
Dus op naar de fusie, maar voor het zover is, moeten we nog wel het komende jaar binnen de grenzen van de wet Arhi onze eigen keuzes maken.

Experiment stembiljetten

Wat de komende herindelingsverkiezingen betreft meld ik hier nog even dat de Tweede Kamer op 12 oktober een wetsvoorstel heeft aangenomen om te experimenteren met alternatieve stembiljetten. De bedoeling is om bij de komende herindelingsverkiezingen in november 2022 – dus die voor onze nieuwe gemeente Voorne aan Zee – te experimenteren met een stembiljet dat alleen de namen van de partijen, de logo’s en de nummers van de kandidaten bevat. De namen van de kandidaten staan dan op een lijst die in het stemhokje hangt. Overigens beslist onze raad erover of we meedoen met het experiment. De VVD vindt dit een slecht idee. Juist bij de gemeenteraadsverkiezingen is het van belang dat de kiezer in een oogopslag de naam van de kandidaat kan zien waarop hij/zij wil stemmen en dat dit experiment afbreuk doet aan de herkenbaarheid van de kandidaten. De VVD vindt dus dat we niet moeten meedoen met het experiment Wat vinden dan andere fracties daarvan?

Alhoewel de VVD op dit moment geen extra beleidsopties wil inbrengen, willen we het college nog wel een aantal vragen stellen en ze nog een aantal richtinggevende routes meegeven zodat we op ons kompas blijven varen. Ik loop nu even een aantal onderwerpen langs

Topprioriteiten van het college.

Komend jaar is het laatste van deze collegeperiode. Een mooi moment om terug te kijken op de door datzelfde college geformuleerde topprioriteiten. Het college geeft aan dat op de meeste terreinen vorderingen zijn gemaakt.

VRAAG

Kunnen de portefeuillehouders ons met betrekking tot punt 2 (Kickersbloem 3) en 5. (Marinekwartier) wat meer duidding geven over de huidige stand van zaken?

Bestuur en organisatie.

Het is belangrijk om per 1 januari 2023 ook formatief fit aan de start te staan. Het college heeft er vertrouwen in dat dat gebeurt.

VRAAG

  1. Kan het college ons uitleggen waarop dat vertrouwen is gebaseerd?
  2. Dienstverlening hoort een grote prioriteit te hebben. Immers wij werken voor de burger. Wij verwachten dat de aanbevelingen uit het juridisch jaarverslag hun beslag krijgen in de manier van dienstverlening in onze gemeente. Kan de portefeuillehouder aangeven wat de harmonisatie van de dienstverlening van de drie gemeente voor pluspunten voor de burger oplevert?

Motie ’Complimenten voor de ambtelijke ondersteuning’

Er is de afgelopen jaren heel veel extra werk verzet door de ambtelijke organisatie en de griffie. Om die te bedanken voor hun inzet en flexibiliteit dient de VVD samen met het CDA, D66 en IBH de motie ’Complimenten voor de ambtelijke ondersteuning’ in. In Coronatijd was onze organisatie tenslotte ook een hulpvaardige en meedenkende organisatie. Dit is overigens ook een mooi moment om daarnaast de ambtelijke organisatie nog even specifiek te bedanken voor hun werk en inzet in het kader van de voorbereiding van deze begroting.

Veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving

Voor de VVD is veiligheid altijd een topprioriteit. Bewoners moeten zich zowel op straat, thuis als digitaal veilig kunnen voelen.

VRAAG

  1. De burgemeester heeft onze gemeente op initiatief van de VVD aangemeld voor de inleveractie voor (steek)wapens. Kan zij ons aangeven hoeveel van die wapens er in Hellevoetsluis zijn ingeleverd?
  2. Hoe staat het met de digitale veiligheid van de gegevens van onze inwoners. Is deze nu voldoende gewaarborgd?
  3. Wanneer komen de safety spots weer terug op het vernieuwde winkelcentrum?

Werken en buitenruimte

De buitenruimte van het winkelcentrum is veranderd in een aantrekkelijke winkelgebied. Het is mooi dat er ook een openbaar toilet komt.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Uit de Brielse begroting blijkt dat de colleges op Voorne-Putten met het waterschap in gesprek zijn over het overnemen van de wegen van het waterschap.

VRAAG

Is dit juist? Participeert Hellevoetsluis ook in die gesprekken? Als dat zo is, zouden wij met grote klem het college willen vragen om daar komend jaar geen beslissing over te nemen. Immers, de overname gaat gepaard met een onderhoudsbehoefte van grofweg 9 miljoen euro.

De VVD vindt dat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee daar een beslissing over moet nemen. Immers, er zijn geen reserveringen gedaan in de begrotingen van de individuele gemeenten.
Hoe staat het overigens met de verbreding van de N57. Is de verbreding al in zicht?

Wonen

Er is in heel Nederland en dus ook in Hellevoetsluis een enorm tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. De VVD vindt dat het college alle mogelijkheden moet gebruiken om nieuwe koop/ en huurwoningen te realiseren. De VVD heeft samen met andere partijen een motie aangenomen over de opkoopbescherming. Hellevoetsluis moet onaantrekkelijk zijn voor speculanten.

VRAAG

  1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie inzake de Opkoopbescherming
  2. Hoe staat het met de bouwplannen in de Boomgaard.
  3. Hoe staat het college tegenover particuliere initiatieven om zelf te bouwen, zoals bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Of wooncoöperaties. Hierin kiezen de leden van de coöperatie ervoor samen vastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. De leden zijn tevens de huurders van dit vastgoed.

Sociaal Domein

De verenigingen zijn het cement van de samenleving. In Hellevoetsluis hebben we een rijk verenigingsleven, dat door Corona stevig is geraakt. Gelukkig mogen de verenigingen weer activiteit ontplooien. Het sociaal domein moet sociaal en betaalbaar blijven. Extra geld voor het wegwerken van wachtlijsten is voor de korte termijn een oplossing, maar de gemeente kunnen niet alle problemen oplossen. Het systeem moet sociaal en betaalbaar blijven.

Energietransitie

De komende jaren moet aan de energietransitie worden gewerkt. De VVD is geen voorstander van nieuwe windturbines en zonneweides overal op Voorne aan Zee. Het landschap moet zo min mogelijk worden aangetast. Vorig jaar hebben we raadsbreed de motie over biostook aangenomen. We zouden ons kunnen voorstellen dat de Kerstboomverbranding in dat kader dan ook dit jaar niet doorgaat. Overigens vindt deze ook niet meer plaats bij onze fusiepartners.

VRAAG

  1. Hoe kijkt het college hiernaar?
  2. Hoe wordt gezamenlijk opgetrokken bij de RES nu die in Brielle niet is vastgesteld?

Tot slot

Wij zullen dan ook de sluitende begroting voor de jaren 2022 – 2025 goedkeuren.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD

meer
nieuws