reactor-1

Regionale Energie Strategie is nodig, broodnodig.

Datum

VVD Hellevoetsluis raadslid Henk de Jong heeft op 27 mei 2021 in de raad van Hellevoetsluis gesproken over de RES 1.0. Hieronder lees je het standpunt van de VVD Hellevoetsluis over de RES 1.0.

Een Regionale Energie Strategie is nodig……., broodnodig.

Maar, verwarming op elektriciteit of met warmtepompen, is dat haalbaar? Wat betekent dat voor de netbelasting? Nederland van het gas af?? Wat betekent dat überhaupt? Welke inbreuken in landschap en woonomgeving zijn nodig om dat te realiseren?
Deze vragen zijn gevolg van de grote misser van partijen die elkaar in euforie en daadkracht hebben gevonden: MEN kijkt onvoldoende naar de vertaling richting uitvoering. Vaak weet men niet wat er nodig is om de doelen te halen en tegen welke maatschappelijke kosten.
Dat er iets moet gebeuren, is inmiddels elke wereldburger duidelijk. De warmste winter, de warmste zomer, plensbuien, een smeltende ijskap, terugtrekkende gletsjers, verdrinkende ijsberen, droogte en een totale opwarming van de aarde. Er kan haast geen week voorbijgaan of er wordt wel weer een record gebroken.
Wij kunnen zo niet doorgaan. Willen wij een stap vooruitzetten dan zal de uitstoot van koolstofdioxide teruggebracht moeten worden. Weg van de fossiele brandstoffen. Via een energietransitie zullen we moeten vergroenen om de benodigde energie te verkrijgen. En het geeft geen pas om eerst naar de rest van de wereld te kijken. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid. Wel dient er samenhang te zijn in Europa om, gelet op de kosten, economisch een level playing field te behouden.

Het ontstaan van de RES 1.0

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 2015 het Verdrag van Parijs is gesloten. Met zijn allen aan de slag om de problemen het hoofd te bieden. Als afgeleide van het nationale klimaatakkoord ligt nu de Regionale Energie Strategie 1.0 op tafel. Maar liefst 30 energieregio’s hebben een bod gedaan om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen in 2050 met als tussenstop 2030. 30 regio’s die met elkaar 35Twh op land moeten realiseren. 49% Co2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en 95% in 2050. Geformaliseerde doelen en een collectief bod van de deelnemende gemeenten binnen de energieregio.

Kanttekeningen RES 1.0

Op zich een prima intentie, maar wij hebben daar als VVD fractie enige kanttekeningen bij.

 1. Het proces
  Hebben wij het gevoel dat wij echt inbreng hebben kunnen hebben? Dat er echt sprake van participatie is geweest? Wij zijn van mening dat de hele ontwikkeling van de RES van meet af aan een sterk centrale sturing heeft gehad. Het mocht alleen gaan over zon en wind op land. En u weet De VVD is voor wind op zee. Andere inbreng werd tijdens de bijeenkomsten ter zijde geschoven of viel buiten de scope van de opdracht. De door de raad aan de hand van de concept RES vastgestelde moties zijn op zijn best meegenomen. Onze opgave ligt op 59 windmolens of 2313 ha zonnepanelen tot 2030. ONVOORSTELBAAR! Op landelijk niveau ruim 1500 molens van 200 meter hoog of 60000 hectare zonnepanelen. Als je je probeert voor te stellen wat dit voor het landschap en woonomgeving betekent? Dat is 1,5 keer de gehele Noordoostpolder bedekken met zonnepanelen! De burger weet dit niet. Geen wonder dat je dan nog mensen tegenkomt die nee zeggen tegen kernenergie. Terwijl juist de ontwikkeling van de SMR , de Small Modular Reactor, juist heel veel kansen biedt als gestandaardiseerd model voor Europese toepassing ( goedkoop en efficiënt met een bouwtijd van 3 jaar.) Maar let op; Ook dan zijn de andere energievormen noodzakelijk. Je hoeft alleen minder inbreuken op het landschap te maken.
 2. Betrokkenheid bevolking
  Maar wat heeft de burger überhaupt tot op heden gemerkt van de energietransitie. Is de bevolking bij deze ontwikkeling betrokken? ONVOLDOENDE. Het enige wat mensen merken is dat ze een forse energiebelasting betalen. Bovendien worden zij die geïnvesteerd hebben in de vergroening gestraft, doordat de salderingsregeling gefaseerd wordt afgeschaft en men dus weer voor de eigen stroom moet betalen. Ondoordacht. Beter zou het zijn om mensen te verleiden tot overproductie en daarmee het gehele dakvlak te gebruiken in plaats van alleen voor het eigen gebruik. De energiebelasting die je buurman betaalt zou hier ook voor gebruikt kunnen worden. Dan stimuleer je pas echt, maar betrek je ook veel meer mensen bij dit vraagstuk.
 3. Beeldvorming: de burger betaalt de lasten
  Nu ontstaat het beeld dat de burger mag opdraaien voor de lasten. De inkomsten van de overheid worden dan vooral besteed aan buitenlandse investeerders die hier zonnevelden aanleggen en windmolens. De burger staat buiten spel en ziet alleen de aantasting van zijn woonomgeving sterk toenemen.
 4. Slechte sturing en regie overheden
  Tot overmaat van ramp wordt door een slechte sturing en gebrek aan regie van overheden ook nieuwe energie slurpende industrieën aangetrokken of toegestaan, waardoor het doel 2050 voor de burger weer verder weg komt te liggen en dus meer inbreuken op de leefomgeving moeten worden geaccepteerd. Ons land met een dichte bebouwingsgraad en inwoneraantal kan in dit opzicht niet veel meer hebben. Een gebrek aan regie, die ook in de toekomst zal leiden tot extra investeringen van netbeheerders zoals Stedin, die alle ontwikkelingen aan elkaar moet knopen. Deze beeldvorming van de burger leidt tot vervreemding en onbegrip.
 5. Strategie buurlanden?
  Hoe kan men begrijpen dat Nederland in 2050 van het gas af moet en onze buren Duitsland en België juist van Bruinkool en Kernenergie overstappen naar datzelfde aardgas.
 6. Status RES 1.0
  Tot slot nog de vraag: wat stellen we nu eigenlijk vast met deze RES 1.0 en hoe verplichtend is die? Volgens de stukken blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot de eigen bijdrage, maar verloopt dat ook zo in de praktijk. Stuurt de provincie niet bij als men te veel weerstand zal voelen bij de uitvoering van de RES? En hoe zal het gaan in de verhouding tussen de verschillende deelnemende gemeenten? Is het niet gemakkelijk om de oplossingen vooral bij je buren te zien?

Ik kom tot een afronding.

 1. Wij zijn van mening dat er wat moet gebeuren om de CO2 uitstoot tegen te gaan.
 2. Reeds eerder hebben wij in 2018 de Routekaart duurzaam Voorne Putten vastgesteld en de ambitie uitgesproken om in de toekomst energieneutraal te worden. Eind 2019 hebben wij ons geschaard achter het klimaatakkoord.
 3. Wij zien de RES 1.0 als een goede analyse van de kansen en mogelijkheden. Als een visionair stuk ten dienste van de operationele vertaling van de doelen naar een verdere uitvoering per gemeente.
 4. Wij gaan ervan uit dat de besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage en daarmee de operationalisering van het plan inclusief de kosten, randvoorwaarden etc. ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
 5. Wij zijn van mening dat er de komende tijd echt werk gemaakt moet worden van de burgerparticipatie over dit onderwerp en de communicatie.
 6. Onder deze kanttekeningen kunnen wij instemmen met de RES 1.0.

Henk de Jong
Raadslid VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws