Update-fusie

Update fusie op Voorne.

Datum

Op 16 december van het afgelopen jaar zijn door de 3 raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zowel het concept herindelingsontwerp als het ARHI protocol vastgesteld.

Dat eerste document beschrijft, aanleiding en doel van de voorgenomen fusie en op grond van het tweede document werden de bepalingen van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet ARHI) op elk van de gemeenten van toepassing. In deze wet is onder andere opgenomen dat er afspraken worden gemaakt om te komen tot het elkaar betrekken bij de te nemen besluiten die (financiële) gevolgen kunnen hebben voor de te vormen fusiegemeente. Het gaat hierbij om besluiten die na de inwerkingtreding van het ARHI toezicht worden genomen. Het ARHI toezicht van de Provincie is direct ingegaan na 16 december 2020. Van 23 december 2020 tot 17 februari is het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de 3 gemeenten de gelegenheid gehad hiertegen hun zienswijzen in te dienen. In totaal zijn 33 zienswijzen ontvangen, waarvan een deel over de naamgeving ging. In het herindelingsontwerp was gekozen voor de (werk) naam ‘Voorne’. Vervolgens is door de raden op 23 maart 2021 het herindelingsadvies vastgesteld, waarbij via een in alle 3 de raden ingediend amendement de werknaam ‘Voorne’ is gewijzigd in ‘Voorne aan Zee’. Daaraan was een levendige discussie voorafgegaan in de (sociale) media.

Het formele traject van herindelingsadvies naar wet.

Nadat het herindelingsadvies door de raden is vastgesteld, is het advies toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland met het verzoek om deze – voorzien van een positieve zienswijze – toe te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens toetst de minister het herindelingsadvies aan de criteria zoals benoemd in het Beleidskader herindeling uit 2018. Wanneer de minister het herindelingsadvies overneemt, zal een wetsvoorstel aan de ministerraad worden opgesteld. Dit voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Na behandeling en stemming over het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer publiceert de regering de aangenomen wet in het Staatsblad. Dat is de formeel te volgen procedure. Materieel moet er tot de datum van herindeling van 1 januari 2023 echter nog een hoop gebeuren.

Risico-reductieplan.

Om inzicht te krijgen in alle risico’s en aandachtgebieden op financieel gebied voor elk van de drie gemeenten en voor de fusiegemeente Voorne aan Zee wordt er op 28 april aanstaande in alle 3 de raden een risicoreductieplan vastgesteld, inclusief de voorgestelde maatregelen. Het eindproduct is een integrale rapportage met een “driesprong” voor wat betreft de risicoreductie-onderwerpen per gemeente, zodat elke gemeenteraad over zijn eigen risicoreductie-onderwerpen en beheersmaatregelen kan beslissen, uitgaande van het totale overzicht en inzicht. In het Nederlandse herindelings- en fusieland is het uniek te noemen dat al in zo’n vroeg stadium een zo ver uitgewerkt rapport ligt dat zoveel inzicht geeft.
Strategische visie
Ook wordt er hard gewerkt aan een strategische visie. De strategische visie is de koers en het centrale verhaal waarvoor colleges en raden uiteindelijk kiezen. Wat voor gemeente moet de nieuwe gemeente Voorne aan Zee worden. Het vormt daarmee een kapstok voor het ontwerp van de nieuwe gemeente en de ambtelijke organisatie. Inmiddels is er een SWOT-analyse opgeleverd van de trends, maatschappelijke ontwikkelingen en de opgaven waar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee voor staat. De analyse is verwerkt in een 4 tal scenario’s die een belangrijke rol gaan spelen in het faciliteren van het participatieproces. Over die scenario’s vindt op dit moment in raden en colleges een gedachtenvorming plaats.

Participatieproces.

Het participatieproces is bedoeld om de verschillende doelgroepen te laten reflecteren op het door hen gewenste toekomstbeeld van de nieuwe gemeente. Die toekomstbeelden vormen één van de ingrediënten om te komen tot een strategische visie. In het participatieproces wordt een zo groot mogelijk bereik nagestreefd van alle doelgroepen, waarin de verschillende belangen en leefstijlen worden herkend en erkend, om een strategische visie met publieke waarde op te leveren. Dat proces kent beperkingen omdat we ook in 2021 de coronamaatregelen in acht moeten nemen. De uitkomst van het participatietraject is één toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente waarbij ook inzicht wordt gegeven in de diversiteit van de input en wat de verschillende doelgroepen, intern en extern aan aandachtspunten meegeven aan colleges en raden in de vaststelling van de uiteindelijke strategische visie. De uitkomsten uit dit participatietraject en de opgehaalde informatie uit de zienswijzeprocedure (incl. bestuurlijke consultaties) alsmede de SWOT analyse worden in een sessie in juni met de raden besproken. Hiermee kunnen de raadsleden richting geven aan de verdere beschrijving van de strategische visie voor de gemeente Voorne aan Zee die nog voor het zomerreces in concept zal worden opgeleverd.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws