Schermafbeelding-2020-05-29-om-14.44.09-768x384

Waterschap: VVD zet zich in voor zoet water, reëel milieubeleid en versobering kwijtschelding

Datum

De VVD zit met vier personen in het waterschap: Conny Verbaas, Terry van Ditmars, Theo Peeterman en Frank van Oorschot. Conny en Frank zijn lid van de Verenigde Vergadering, Theo en Terry zijn steunfractielid. Met dit enthousiaste team dragen wij de liberale gedachten uit bij het waterschap. We hebben de afgelopen periode al een aantal concrete resultaten binnengehaald. 

Haalbaarheid en betaalbaarheid Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Iedereen wil namelijk schoon en goed water in zijn omgeving. Het Waterschap Hollandse Delta voert hiervoor diverse maatregelen uit, maar de VVD heeft grote twijfels of deze maatregelen wel effectief en efficiënt zijn. Dus de vraag is of we niet teveel geld uitgeven aan maatregelen die niks opleveren? We hebben dan ook een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om samen met andere waterschappen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de Kaderrichtlijn Water.

Beschikbaarheid van zoet water
Zoet water is heel belangrijk voor de landbouw (onder andere beregening van het land), de flora en fauna (zoet water zorgt voor andere natuur dan zout water), de industrie (voor koelwater) en ook voor inwoners (bijvoorbeeld voor ons drinkwater). Op initiatief van de VVD is er een amendement aangenomen om de beschikbaarheid van zoet water in ons gebied maximaal te borgen. Een eerdere motie van de VVD om het Krammer Volkerak zoet te houden heeft het helaas niet gehaald.

Versoberen  van kwijtschelding
Samen met de fractie bedrijfsgebouwd (de vertegenwoordiging in het waterschap die gekozen wordt door het bedrijfsleven) is een voorstel ontwikkeld om de kwijtschelding te versoberen, een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Er kan kwijtschelding worden aangevraagd indien iemand van mening is dat hij of zij de belasting niet of niet volledig kan betalen. Alleen is het waterschap hier veel ruimhartiger in dan gemeenten; het gaat nu al om zo’n 8 miljoen per jaar. Dit bedrag moet betaald worden door de overige betalers, alleen al een reden om hier heel kritisch op te zijn. Hiermee bedrijft het waterschap inkomenspolitiek en dat is vooral een taak van gemeenten en niet van het waterschap. Het gaat bij de kwijtschelding voor een groot deel om de zuiveringsheffing, terwijl dit juist een heffing is die gebaseerd is op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De prikkel om minder te verbruiken verdwijnt daarmee ook.

Tot slot was het waterschap van plan om een belastingverhoging door te voeren van 25%. Dit is inmiddels – mede door protest van de VVD – teruggebracht naar 10%. Maar we vinden dat het waterschap nog veel kritischer moet kijken naar de eigen uitgaven. De kwijtschelding is wat ons betreft een belangrijk onderdeel van deze discussie. Het voorstel is vooralsnog aangehouden, omdat er nog net geen meerderheid is in de Verenigde Vergadering.

Fractieoverleg en afstemming met andere VVD-fracties
We houden ons fractieoverleg vooraf aan de commissievergaderingen en vooraf aan de Verenigde Vergadering. We hebben regelmatig spreekuur voor onze inwoners georganiseerd en gaan daar mee door.

In het komende najaar willen we de contacten met de VVD fracties in de gemeenten verder uitbouwen. Ook met de Provinciale Statenfractie willen we om tafel. Er liggen voor het waterschap namelijk grote opgaven die veel te maken hebben met het beleid van gemeenten en provincie. Een voorbeeld: Als we in Zuid Holland honderdduizenden woningen erbij gaan bouwen moet het water ergens naar toe als dat van het dak af komt. Dan is het goed om als VVD van elkaar te weten waar we staan.

Volg ons of neem contact met ons op
Wil je ook deelnemen aan onze fractieoverleggen of wil je een keer gewoon bijpraten? Neem contact met ons op! Je kunt ons vinden op:

Facebook: VVD waterschap Hollandse Delta
Website: https://hollandsedelta.vvd.nl/ Hier vind je ook onze nieuwsbrieven.
E-mail: fractie@hollandsedelta.vvd.nl 

Frank van Oorschot
Fractievoorzitter VVD waterschap Hollandse Delta

meer
nieuws