Windmolens-Haringvlietdam

VVD Voorne aan zee en windmolens. Hoe zit dat nou?

Datum

Met de vaststelling van het VVD Voorne aan Zee verkiezingsprogramma “Samen Sterker verder!” eind 2022 hebben wij ons standpunt ingenomen met betrekking tot de plaatsing van windmolens.

“NIEUWE windturbines moeten in principe op zee en niet in ons mooie polderlandschap of in de natuur”.

Op dat moment waren er door de provincie Zuid-Holland al afspraken gemaakt met de voormalige gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis voor de plaatsing van ieder 2 windmolens op hun grondgebied. Dit in het kader van de duurzaamheidsopgave die door de Provincie is opgelegd.

Deze afspraak was de uitkomst van een jaren durend onderhandelingsproces sinds 2012, waarbij ook de plaatsen werden vastgesteld (Haringvlietdam voor Hellevoetsluis, Noordzeeboulevard voor Westvoorne en de Ondernemingspolder voor Brielle).

De VVD vond deze inbreuken op het landschap in het kader van duurzaamheid al zo groot, dat nieuwe inbreuken (nog meer windmolens) wat ons betreft, niet aan de orde kunnen zijn.

Het is ook daarom dat in het coalitieprogramma “Samen verder, een frisse start” (januari 2023) is opgenomen, dat wij onze eerder gemaakte afspraken ten aanzien van windmolens met de provincie nakomen qua opgave, maar ten aanzien van de locaties gaan we op zoek naar passendere mogelijkheden.

Op basis van de afspraken met de Provincie zijn door voorgaande gemeenten principe afspraken gemaakt met initiatiefnemers.

Inmiddels is het bestemmingsplan Haringvlietdam, met daarin de positie van de twee windmolens, vastgesteld en is de coördinatieregeling met betrekking tot de procedure voor twee windmolens op de Noordzeeboulevard van toepassing verklaard.

De coördinatie regeling houdt in dat de benodigde omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, het besluit tot ontheffing van de Wet natuurbescherming en het Maatwerkbesluit gelijktijdig ter inzage zijn gelegd. Ten aanzien van de locatie Ondernemingspolder, de meest omstreden locatie, heeft de gemeenteraad januari 2024 ingestemd met de conceptverklaring van geen bezwaar en de coördinatieregeling. Aansluitend heeft de ter visielegging vande vergunningsaanvraag plaatsgevonden. Dit is het reguliere proces, waarbij mensen, die daar behoefte aan hebben, hun zienswijze kunnen indienen. Na beoordeling en afweging zaluiteindelijk definitieve besluitvorming plaatsvinden. 

Ten aanzien van de Ondernemingspolder is nog over alternatieven nagedacht. Deze gedachtegang heeft, mede gelet op de contractuele verplichtingen die de gemeente Brielle al eind 2022 met de ondernemers had aangegaan, geen passend alternatief opgeleverd.

meer
nieuws