Alle Wijken groen, vitaal en leefbaar

Mensen wonen graag in een wijk, waar ze zich thuis voelen. Een wijk die groen, schoon, heel en veilig
is en die ook goed onderhouden wordt. De tevredenheid over het dorp of de wijk blijkt met name te
worden bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving, de bereidheid van buren om elkaar te
helpen, een gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid. Nabijheid van bepaalde basisvoorzieningen
is daarbij wenselijk. De VVD wil dit te bereiken door:

 1. Stimuleren van een ontmoetingsplek (dorpshuis) in elke kern.
 2. Iedereen dient veilig op de fiets of lopend de school, sport- en speelplekken te bereiken.
 3. De gemeente analyseert met dorps-en wijkraden wat nodig is per kern.
 4. De gemeente geeft aan over welke openbare voorzieningen de kernen moeten beschikken.
 5. De gemeente stimuleert en faciliteert de aanleg van een digitale infrastructuur voor
  thuiswonende ouderen.
 6. Het niveau van onderhoud is in alle dorpen en wijken gelijk.
 7. In de winkelcentra van Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis en Rockanje is een openbare
  toiletvoorziening beschikbaar (24/7).
 8. Bij kleinschaliger evenementen minder veiligheidseisen en eenvoudige vergunningverlening.
 9. Wij zijn voor na-scheiding en hergebruik van afval en ondergrondse vuilcontainers.
 10. Vervuiling en vernielingen worden snel aangepakt en gerepareerd.
 11. Samen met het waterschap worden maatregelen getroffen om de gevolgen van
  wateroverlast of droogte te verminderen.

Meer
standpunten