Naar een duurzame en “groene” gemeente

Alle gemeenten in Nederland moeten stappen zetten om de verduurzamen. Wij moeten af van
fossiele brandstoffen en “vergroenen”. Dit wordt de energietransitie genoemd. De opgave is zeer
groot. Ook de gemeente Voorne aan Zee moet hieraan meedoen. Dat vraagt om verstandige keuzes
en draagvlak bij de inwoners en bedrijven. Duurzaamheid biedt ook kansen voor economische groei
en een fijne en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gezinnen en
ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk
blijven leiden, zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om in te wonen. Er moet een
goede balans komen tussen de maatregelen en de gevolgen voor onze leefomgeving.

 1. We stimuleren inwoners en bedrijven naar deelname aan programma’s voor isolatie,
  eigen energieopwekking, innovatie en duurzame bronnen.
 2. Nieuwe windturbines moeten in principe op zee.
 3. De VVD wil de salderingsregeling voor zonnepanelen ook na 2023 behouden.
 4. De VVD wil zonnepanelen op daken maximaal stimuleren.
 5. Bij de aanleg van zonnevelden moet participatie van de omgeving uitgangspunt zijn.
 6. De VVD wil aanleg van zonnevelden alleen toestaan bij dubbel gebruik van grond en
  water.
 7. Geen zonnevelden op recreatie- en natuurgrond en zeer terughouden voor plaatsing op
  landbouwgrond.
 8. We behouden het gasnet voor de toekomst en keuren het gebruik van biomassa af.
 9. Door het gemeentelijk woonbedrijf en woning coöperaties wordt een plan opgesteld om
  het energieverbruik van huurwoningen te reduceren.
 10. Per wijk of dorp maken wij een plan voor het aardgasvrij maken. Wij laten de keuze bij de
  bewoners.
 11. De VVD is voor het gebruik van kernenergie.

Windmolens

De VVD is tegen nieuwe windmolens op land. Deze horen op zee. In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland besloten om in de Rotterdamse regio 23 locaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van windenergie. De afgelopen periode is als uitvloeisel van de Regionale Energie Strategie gesproken over een beperkt aantal windmolens op het land. De verschillende gemeenten hebben door het maken van afspraken met de Provincie zo veel mogelijk invloed proberen uit te oefenen op de plaats van deze molens. Daarmee konden zij de regie in eigen hand houden en de overlast zoveel mogelijk beperken.
In de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zijn er voor 3 locaties plannen om twee windmolens te plaatsen. Het gaat daarbij om de Haringvlietdam, de noordzijde van het Oostvoorne meer en de Ondernemingspolder in Brielle. Alle grote partijen zijn bij deze ontwikkeling van de door de Provincie opgelegde duurzaamheidsopgave betrokken geweest.

De VVD blijft zich inspannen om de duurzaamheidsopgave te behalen en dit in te passen in het landschap, daar wij onze verantwoording willen nemen. Als wij dit niet doen zal de Provincie beslissen waar de windmolens komen te staan en het is de vraag of inwoners daar blij mee zullen zijn.
Wel zijn wij van mening dat in de sfeer van de uitspraak van Raad van State, in tegenstelling tot een eigen ontwikkeling, eerst landelijke normen beschikbaar moeten komen, waardoor toetsing kan plaatsvinden aan deze normen om de overlast zoveel mogelijk te beperken (hoogte, uitvoering).

Meer
standpunten