Beschouwingen-Begroting

Beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Westvoorne

Datum

De gemeentelijke begroting is een richtinggevend document. Een belangrijk document omdat met de begroting inzichtelijk wordt gemaakt of het huishoudboekje op orde is van de gemeente Westvoorne. Een document wat ook naar de provincie Zuid Holland gaat en na goedkeuring uitgevoerd kan gaan worden door het college door middel van het maken van raadsvoorstellen die uiteindelijk door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd voordat met de aanbesteding kan worden begonnen.


Een begroting die niet middels een knip met de vinger tot stand komt maar waarvoor heel veel inspanningen van het College en haar ambtelijke organisatie nodig zijn. Hiervoor dank aan allen die hebben meegewerkt bij het tot stand komen van de begroting 2022.De concept begroting 2022 is in meerdere opzichten een bijzondere. De laatste begroting van de zelfstandige Gemeente Westvoorne. Een begroting die wordt bekeken en beoordeeld in het kader van de fusie met de Gemeente Brielle en Hellevoetsluis door de beide fusiepartners en de toezichthouder van de provincie Zuid Holland volgens de ARHI procedure. Een begroting die door de Provincie Zuid Holland op een andere manier wordt beoordeeld en getoetst dan de begrotingen van Brielle en Hellevoetsluis omdat Westvoorne een eigen Woonbedrijf heeft. Westvoorne moet van de Provincie een sluitende begroting laten zien over alle jaren 2022 t/m 2025.

Een eis die er bij de twee andere gemeenten niet is.


Vreemd volgens de VVD, de cijfers van Westvoorne klinken als een klok en we hebben een goede financiële positie met als kers op de taart een zeer gezond woonbedrijf met 1.000 woningen.
Zeker als we de begrotingswijzigingen in de septembercirculaire zouden hebben verwerkt. We kijken dan ook uit naar de doorgevoerde begrotingswijzigingen in de komende bestuursrapportage.


Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij als VVD onze ongerustheid al uitgesproken over het financiële beleid wat de laatste jaren was gevoerd. Ondanks dat gevoerde beleid zijn we als VVD maar zeer zeker als coalitie en college sinds de verkiezingen van 2018 in staat geweest een aantal projecten te realiseren zoals: herinrichting dorpsplein Oostvoorne, veilig maken dorpsplein Rockanje, watervelden voor Hockeyvereniging Forcial, padel baan voor tennisvereniging in Oostvoorne, aanleg van glasvezel in het gehele buitengebied, Energietransitie, haven geluidsoverlast en meer aandacht voor onze ouderen.


Ook staan een aantal project in de steigers die binnenkort uitgevoerd gaan worden, nieuwbouw clubhuis voor OVV en renovatie en uitbreiding clubhuis VV Rockanje, renovatie van de aula op de begraafplaats in Oostvoorne.


Ook op het gebied van lange termijn projecten worden nu al cruciale stappen genomen, een brede school of scholen in Oostvoorne, en de vele woningbouwprojecten die ervoor moeten zorgen dat er voor alle leeftijdscategorieën en elke portemonnee goede, passende huisvesting beschikbaar komt waarbij ook nieuwe woonvormen tot de mogelijkheden behoren. Het Kernenbeleid en de verkeersveiligheid op alle doorgaande wegen in de gemeente.


Projecten die mogelijk zijn door scherp te begroten en inzet van het geld ontvangen door de verkoop van de aandelen Eneco. En wij zijn in staat geweest om de lasten de laatste jaren niet meer dan trendmatig te verhogen.


Is de VVD dan tevreden met de concept begroting 2022?


In grote lijnen, ja. Maar toch zouden wij een aantal zaken willen aanpassen en daar zal de VVD dan ook een aantal amendementen en moties voor indienen.


Het voorstel om € 3,44 miljoen te onttrekken vanuit de reserve maatschappelijke projecten voor het dekken van kapitaallasten werd in de VVD fractie niet met gejuich begroet. Maar na enig spitwerk en vragen stellen is dit op korte termijn de beste oplossing omdat de begroting alle jaren dekkend moet zijn. Op korte termijn verwachten wij in de bestuursrapportage in december door de meevallende septembercirculaire, uitkering jeugdzorg en gedeeltelijk afschaffing verhuurdersheffing een en ander te kunnen herstellen.


Ook zullen wij een voorstel indienen zodat het woonbedrijf weer een gesloten systeem gaat worden. Afschrijven van de woningen van het woonbedrijf tot nul behoort wat de VVD betreft tot het verleden. Door een reële restwaarde te hanteren ontstaat er ruimte voor de noodzakelijke investeringen in woningbouw en verduurzaming. Ook uitnames om de gaten in de gemeentelijke begroting te dichten, wat jaren is gedaan, behoort wat de VVD betreft tot het verleden.


Een veel grotere zorg is het niet of maar gedeeltelijk kunnen doorgaan van projecten die wij als VVD maar ook als raad hadden willen verwezenlijken voor onze gemeenschap. Projecten waarvoor geld beschikbaar is. Door het streng toetsen van alle uitgaven, structureel en incidenteel, door beide fusiepartners en voornamelijk de provincie gaan er door veel uitgaven een streep. Ze zijn niet Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onontkoombaar. Maar volgens de VVD fractie zijn deze beslissingen niet uitlegbaar aan inwoners en verenigingen.

Worden deze projecten dan helemaal niet meer uitgevoerd ?

Nee, daar waar we mogelijkheden zien zullen we deze zeker nog trachten op te pakken daarna is de keus aan de nieuwe raad van Voorne aan Zee. En wat de VVD betreft gaan wij daar in Voorne aan Zee ook weer hard aan werken.

Monique Hamstra

Steunfractielid VVD Westvoorne

meer
nieuws