Update-fusie

Het fusieproces uitgelegd

Datum

Aanleiding

Met de (principe-)besluitvorming tot vorming van een nieuwe gemeente op 15 april 2020. hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de 1ste stap gezet in een wettelijke procedure tot vorming van een nieuwe gemeente op grond van de Wet Arhi (Wet Algemene Regels Herindeling). De gemeenteraden zullen daartoe uiterlijk eind maart 2021 een Herindelingsadvies moeten vaststellen (voorafgegaan door het Herindelingsontwerp), dat als basis kan dienen voor een door de Minister in afstemming met de Tweede en Eerste Kamer vast te stellen wettelijke regeling voor vorming van de nieuwe gemeente per 1-1-2023.


Fusiecommissie

Sinds juni van dit jaar functioneert er een fusiecommissie die namens de 3 gemeenteraden op Voorne als een soort adviescollege fungeert. De commissie is samengesteld uit 12 raadsleden. Elke raad heeft 4 raadsleden in deze commissie afgevaardigd. Zij adviseert over voorstellen van het Bestuurlijk Regieteam (BRT) waarin onder andere de 3 burgemeesters zitting hebben. Dat BRT bereidt namelijk de fusie voor. Zij bereiden onder andere het herindelingsontwerp voor. In dat ontwerp staan onder andere de voorgeschiedenis, de beeldvorming over de nieuwe gemeente en de toets aan het Beleidskader van Binnenlandse Zaken (draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang, nabijheid van bestuur en regionale samenhang), de financiële aspecten en de naamgeving. Tevens heeft de fusiecommissie een voorportaalfunctie voor besluitvorming in de gemeenteraden. Want de 3 raden zijn uiteindelijk de eindbeslissers in het gehele proces.

Participatie

In het voortraject om te komen tot het principebesluit van 15 april zijn in de 3 gemeenten, ieder op hun eigen manier, inwoners en bedrijven betrokken bij de plannen om te komen tot de vorming van een gemeente op Voorne. In het huidige herindelingstraject wordt er de komende maanden ook een participatieproces met inwoners en bedrijven gestart. Dat staat dan overigens weer los van de mogelijkheid voor eenieder om, nadat het herindelingsontwerp in december van dit jaar door de 3 raden is vastgesteld, een zienswijze in te dienen. Het herindelingsadvies zal dan met medeneming van de ingediende zienswijzen, uiteindelijk in maart 2021 door de 3 raden gezamenlijk worden vastgesteld.

Financiële toets

  • Herindelingsscan Provincie
    De Provincie Zuid-Holland heeft een zogenaamde herindelingsscan uitgevoerd. Dat is een begrotingsscan van de 3 gemeenten aangevuld met een deel dat zich specifiek richt op de financiële gevolgen van een herindeling. Zaken zoals de hoogte van de gemeentelijke lasten en belastingen en de financiële risico’s van de 3 gemeenten komen daarbij aan bod. Het resultaat daarvan verschijnt binnenkort.
  • Financieel preventief toezicht Provincie
    Na de vaststelling van het herindelingsontwerp in december van dit jaar, gaat tevens het preventief financieel toezicht van de Provincie in. Dat wil zeggen dat alle 3 de fusiegemeenten vanaf dat moment de toestemming van de Provincie nodig hebben voor de goedkeuring van hun begroting, begrotingswijzigingen en voor besluiten over nieuwe investeringen, kredieten etcetera.

Due Diligence onderzoek

De 3 gemeenten hebben daarnaast een onafhankelijk bureau opdracht gegeven tot het doen van een zogenaamd Due Diligence onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is het beheersen van de (financiële) fusie risico’s en identificatie van kansen voor de nieuwe gezamenlijke gemeente. Het is risicogericht en behelst onder andere de volgende onderwerpen: inventarisatie en waardering eigendommen en activa, beoordeling van de GREX-en, kwalitatieve beoordeling schulden/passiva, implementatie en inventarisatie huidige gemeentelijk regelgeving en inventarisatie van tarieven in vigerende verordeningen. De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort bekend.

Naam nieuwe gemeente

Het BRT en het overgrote deel van de fusiecommissie hebben besloten respectievelijk geadviseerd als werknaam voor de nieuwe gemeente de naam ‘Voorne’ te gebruiken. Deze naam wordt ook in het herindelingsontwerp opgenomen. Er wordt geen apart participatietraject richting inwoners gestart met betrekking tot een te kiezen naam. Er bestaat echter wel de gelegenheid om hierover nadat het herindelingsontwerp is vastgesteld een zienswijze in te dienen. De in het herindelingsadvies aangegeven naam zal dan de uiteindelijke naam worden.

Dick Bosgieter
Voorzitter van de Fusiecommissie

meer
nieuws