Op 19 februari jl. heeft VVD Westvoorne de aanbeveling van de commissie Bestuurlijke
Toekomst Westvoorne overgenomen om te besluiten het proces op te starten tot een
gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis.

Vanavond zal de eerste formele stap, het nemen van het principe besluit tot het overgaan tot
herindeling, genomen worden. Deze stap wordt in de 3 fusie gemeenten op dezelfde avond en
op hetzelfde tijdstip genomen. Hiermee willen alle politieke partijen die zijn vertegenwoordigd
in de 3 raden aangeven dat zij unaniem achter een gemeentelijke herindeling staan.

In het voorliggende principe besluit zijn veel van de door de VVD gewenste aandachtspunten
overgenomen zoals de onafhankelijke procesbegeleider, duidelijke rollen voor Burgemeesters,
colleges, ondernemingsraden en gemeenteraden. Ook voor het breed gewenst Due Dillegence
onderzoek zal in nauw overleg met de raden door het college de opdracht worden geven

De VVD heeft ook altijd aangedrongen op een realistisch tijdspad. In het principebesluit van vanavond staat een beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2023, een datum waar ook de VVD Westvoorne achter kan staan. Gezien de uitdagende en unieke situatie waarin wij ons op dit moment bevinden door het Corona virus zullen we gebruik moeten maken van eigentijdse overlegmethodes om te zorgen dat het proces door kan gaan zonder dat er groepen of mensen buitengesloten worden. Om toch het wettelijke proces- en tijdspad te kunnen volgen zullen er van een ieder aanpassingen gevraagd worden. Dit mag kan en mag echter niet te koste gaan van de zorgvuldigheid.

Wij wensen het college veel succes met de volgende stap in het herindelingsproces om
gezamenlijk met de colleges van Brielle en Hellevoetsluis een plan van aanpak op te stellen
voor het fusietraject met daarin een profielschets voor de procesbegeleider.